PERSONVERNERKLÆRING

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018. Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon til vårt personvernombud.

Vi behandler opplysninger om personer som deltar i våre tjenester innen Arbeid og inkludering.

For alle de arbeidsrettede tiltakene er Nav behandlingsansvarlig og det rettslige grunnlaget for behandlingen er «Forskrift om arbeidsrettede tiltak». Det er Nav som har satt formålet med behandlingen. I andre tilfeller kan det være fylkeskommuner eller kommuner som er behandlingsansvarlig. Da må disse kunne vise til et rettslig grunnlag for behandlingen.

Personopplysningene vi behandler er knyttet til dette avtaleforholdet. Det er i stor grad snakk om opplysninger jobbsøkere/deltaker har gitt oss.

Det rettslige grunnlaget i «Forskrift om arbeidsrettede tiltak» krever at vi utleverer opplysninger til NAV.

I henhold til databehandler avtale med NAV blir personopplysninger anonymisert innen 12 uker etter avslutning. Anonymiserte opplysninger slettes etter 12 måneder. Vi praktiserer dette for alle deltakere innen våre primærtjenester.

 

2 Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

 

3 Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

 

4 Ansatte

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor.

Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

 

5 Tidligere ansatte

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte. Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

 

6 Rekruttering

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen.

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden.

Vi lagrer opplysninger i inntil 6 måneder etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

7 Rettigheter for de registrerte

Dine rettigheter:

  • Rett til innsyn
  • Rett til retting
  • Rett til sletting
  • Rett til begrensning
  • Rett til å protestere
  • Rettigheter ved automatiske avgjørelser
  • Rett til dataportabilitet

Du kan lese mer om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettsider:

 

8 Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er:

Expedinor AS (org. nr. 938 683 190).
Eyvind Lyches vei 21B, 1338 Sandvika, Noruega
Sentralbordet/kontoret er betjent 08:00 – 17:00
Tlf. 67 54 54 53
Faks. 67 54 75 96
Utenom åpningstiden er sentralbordet viderekoblet til vår vakttelefon
Lageret er betjent 07:00 – 16:00

Du kan også kontakte oss pr e-post: post@expedinor.no